Vilalba Sasserra està en fase d'Excepcionalitat per sequera

Dimarts, 28 de maig de 2024 a les 00:00

Vilalba Sasserra que pertany a la conca Ter Llobregat està en un escenari d'Excepcionalitat que es declara amb unes reserves del 25% i que limita el consum d'aigua a 230 litres per habitant i dia. 

A banda d'aquesta limitació, la fase d'emergència també implica reduir en un 40% els usos agrícoles i en un 15% els industrials i recreatius. 

S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

 

MESURES COMUNES

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

 

MESURES ESPECÍFIQUES
En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 25%.

 

MESURES DE GESTIÓ
S’intensifica la reducció de les extraccions d’aigua dels embassaments, especialment pel que fa als usos no prioritaris.

 • La producció d’aigua dessalinitzada s’incrementa progressivament del 75-100%.
 • S’incrementa fins el màxim establert pel Pla el règim d’extraccions d’aigua dels aqüífers i pous recuperats.
 • S’autoritza el retorn d’aigües regenerades al riu Llobregat.

 

MESURES D’ESTALVI
Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.

 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
 • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines (veure mesures específiques).
 • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.
Darrera actualització: 28.05.2024 | 17:51

Imatges