Ordenances fiscals 2023

Darrera actualització: 27.01.2023 | 13:03

Documents

Ordenança general de gestió liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
308,77KB
01. Impost sobre Béns Immobles
194,57KB
02. Impost sobre Activitats Econòmiques
103,74KB
03. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
147,23KB
04. Impost sobre Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
154,02KB
05. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
246,42KB
06. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
155,02KB
07. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
120,63KB
09. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
119,6KB
10. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública...
32,37KB
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
114KB
13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
131,45KB
16. Taxa per expedició de documents administratius
106,93KB
18. Taxa per la llicència d'autotaxi
106,45KB
20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
126,52KB
21. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors ...
86,38KB
26. Taxa per prestació de serveis de cementiris
202,2KB
27. Taxa pel servei de clavegueram
75,14KB
32. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
68,24KB
37. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
102,74KB
38. Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
121,66KB
40. Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions municipals
101,58KB
41. Ordenança reguladora del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent
129,15KB
24. Taxa per la prestació del servei d'escola bressol
294,91KB
28. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
297,65KB
29. Taxa pel subministrament d'aigua
277,72KB