Indemnitzacions mensuals 2023 (legislatura 2019-2023)

Legislatura 2019-2023

Dedicacions exclusives o parcials

En el Ple de la corporació de data 27 de juny de 2019 es va establir els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial, i les seves retribucions::

Nom i cognoms/Funcions    Retribució bruta anual           Dedicació

Joan Pons i Fiori                     20.004 €                             Parcial 50%

Alcalde

Anna Ruiz i Bito                      21.113,96 €                         Parcial 75%

1r Tinent d'alcaldessa

Aquestes retribucions s’augmentaran anualment en el percentatge assenyalat cada any a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de forma similar a l’increment retributiu del personal al servei de les administracions públiques.

Des del 15 de juny de 2019, el règim d'assistències a favor dels membres de la Corporació que no obstentin dedicació exclusiva ni parcial es el següent:

  • Per assistència al Ple: 12 €/sessió
  • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 10 €/sessió.
Darrera actualització: 05.10.2023 | 10:45