Convocatoria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de secretaria intervenció

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

 

L’Ajuntament de Vilalba Sasserra té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria – intervenció vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques:

1.- Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Secretari/ària – interventor/ora.
Grup d’accés: A2
Nivell: 22
Complement específic anual: 3.413,20€

2.- Requisits de participació: Ser personal funcionari de carrera de l’escala Administració Local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala Secretaria – intervenció.

3.- Funcions del lloc de treball: Les funcions previstes a la normativa específica de l’escala de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretari/ària – interventor/ora.

4.- Forma d’ocupació del lloc: Comissió de serveis.

5.- Durada i incorporació: La durada de la comissió de serveis serà d’un any, sense perjudici que es pugui prorrogar d’acord amb la normativa vigent. Incorporació immediata.

6.- Termini de presentació de sol·licituds: Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

7.- Participació: Les persones interessades caldrà que presentin la serva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació i al DOGC.

Darrera actualització: 17.05.2021 | 09:59