Convocatòria elecció Jutge de Pau Substitut

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 00:00

Ban d'alcaldia

Joan Pons i Fiori, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, FAIG SABER:

Que en data 17 d’octubre de 2022 s’ha presentat per l’actual Jutge de Pau Substitut de Vilalba Sasserra escrit de renúncia, quedant vacant el càrrec. 

Que correspon al Ple de l'Ajuntament triar les persones per ser nomenades Jutge de Pau substitut d'aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Que s'obre un termini de 10 dies hàbils perquè les persones interessades i que reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant instància telemàtica en el marc del procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Que en la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i recaptar la informació que es precisi quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.vilalbasasserra.cat ].

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement.

Darrera actualització: 18.11.2022 | 13:33