CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS CORRESPONENTS AL CURS 2020-21 EL periode de presentació de sol·licituds es del 13 de julio al 7 d'agost (inclossos).

Divendres, 10 de juliol de 2020 a les 12:00

L’Ajuntament de Vilalba Sasserra obre la convocatòria pública per a la concessió de subvenció en règim de concurrència competitiva per a l’adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2020-21

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS CORRESPONENTS AL CURS 2020-21

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Amb el decret d’alcaldia 2019-0058, de 28 de març de 2019, van ser aprovades les Bases Reguladores per a la concessió de beques per l’adquisició de llibres escolars.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 05 d’abril de 2019.

Aquesta convocatòria resta subjecte a l’aprovació definitiva de les Bases.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 800,00€ i anirà a càrrec de la partida pressupostària 2310-47201 BEQUES DE LLIBRES i 1.700,00€ de la partida pressupostària 2310-48001 AJUTS A LES FAMÍLIES   del pressupost municipal de l’exercici 2020.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’ esmentat.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les beques

L’objectiu és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les beques que atorgui l’Ajuntament a través de la Regidoria De Benestar Social, destinades a finançar l’adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2020-2021.

La tipologia de beques que s’atorgaran seran les següents:

  1. Beques de llibres escolars
  2. Quan no s’utilitzin llibres escolars es becarà el material proporcionat pel centre
  3. Pels alumnes d’educació secundària es becarà l’ordinador a més dels llibres escolars en format paper.

4.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les beques objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes beques les persones físiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Podran sol·licitar les beques les famílies empadronades en el Padró Municipal d’habitants del municipi,  que tinguin fills/es que cursin estudis d’educació infantil, primària o secundària, que compleixin els requisits econòmics especificats en les bases i no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari previstos en la Llei General de Subvencions.

Cal sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

En cas de sol·licitar beca per dos o més beneficiaris s’haurà de formalitzar una sol·licitud per cada un, havent d’adjuntar la documentació només en la sol·licitud A. El pressupost o factura s’haurà d’adjuntar en cada una i, també, s’haurà de justificar cada sol·licitud.

Els beneficiaris de les beques per l’adquisició de llibres escolars corresponent al curs anterior que no aportessin a serveis socials el corresponent rebut de la compra dels llibres, se’ls denegarà la beca per l’adquisició de llibres escolars pel següent curs.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

La documentació a aportar queda reflectida en l’ imprès de sol·licitud A.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a  comptar des de l’endemà de la publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la convocatòria.

Podran presentar sol·licituds aquelles famílies amb fills/es que reuneixin els requisits establerts en l’apartat 4 de les bases reguladores i que, no havent presentat sol·licitud en el termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents:

  • Que  estigui empadronat/ada, o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Vilalba Sasserra a partir del dia en què s’hagi acabat el termini ordinari de presentació de sol·licituds.
  • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de la sol·licituds. En aquests casos no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda aquelles situacions que, a criteri dels membres de l’equip de valoració, es consideri que es podien preveure.
  • Desconeixement, per part de les famílies, del centre al qual seran destinats els menors en la data de finalització del termini ordinari.

Les sol·licituds, degudament complimentades i la documentació necessària, s’hauran d’entregar a l’Ajuntament, Pl. de la Vila, 1.

També es podranpresentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de beca pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9.-  Termini de resolució i de notificació

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les beques serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les beques, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

10.- Imports màxims de les prestacions socials de caràcter econòmic segons escola i curs:

 

ESCOLA TRENTAPASSES

 

 

 

 

curs

Import de referència

P3

170,10 €

P4

170,10 €

P5

170,10 €

1r

175,50 €

2n

175,50 €

3r

175,50 €

4t

175,50 €

175,50 €

175,50 €

     

Per els alumnes d’educació secundària obligatòria, el sol·licitant haurà d’adjuntar el pressupost/factura de l’import dels llibres i el càlcul de l’import de la prestació es farà en funció a aquest cost, el cost del material escolar. L’import d’aquest material serà facilitat pel centre.

Pels alumnes d’ educació secundària es concedirà beca pel primer ordinador adquirit per l’alumne, sent el preu màxim de l’ordinador de 400,00€. Independentment del cost de l’ordinador, per tal de calcular l’ import de la beca, s’utilitzarà aquest preu de referència. Si el cost és inferior a 400,00€, per tal de calcular l’ import de la beca s’utilitzarà de referència el cost real.

Quan un/a menor assisteixi a un centre fora de Vilalba Sasserra, haurà d’aportar el justificant corresponent de l’escola amb l’import de la despesa i es valorarà en funció als màxims per escola i curs que s’ha atorgat en l’ escola de Vilalba Sasserra.

10.- Termini i forma de justificació

S’haurà de justificar la totalitat del pressupost aportat per fer la valoració de l’ import de la beca a atorgar. S’haurà de justificar com a màxim, el dia 31 de desembre de la convocatòria en curs. Per les sol·licituds concedides amb posterioritat a aquesta data, s’haurà d’aportar el document justificatiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia de la concessió.

 

 

 

Darrera actualització: 10.07.2020 | 12:42