Concurs adjudicació explotació de la Guingueta municipal de fusta

Dilluns, 28 d'octubre de 2019 a les 00:00

ANUNCI

 

Es fa públic, que en Sessió de Ple municipal de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra de data 17 d’octubre de 2019 entre altres es va aprobar. Convocar Concurs per l’adjudicació de l’explotació de la Guingueta municipal de fusta situada a la plaça de l’Esglèsia de Vilalba Sasserra i Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà de regir la contractació esmentada i que és el següent Convocar Concurs, per un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP de Barcelona i a la página web de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

Així mateix es publica el text de les bases que han de regir aquest Concurs:

 “PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’US I EXPLOTACIÓ DE BAR DE LA GUINGUETA MUNICIPAL  DE VILALBA SASSERRA.

PRIMERA.- Objecte del contracte.

És objecte del contracte l'adjudicació de la concessió administrativa per a l'ocupació privativa d'un bé de domini públic per a l’ús i explotació com a bar  amb un ambient familiar i prestació d’un servei al municipi , de la Guingueta municipal  situada a la Plaça de l’Església de Vilalba Sasserra junt amb l’espai per a taules i cadires segons plànol adjunt.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu especial, tal i com estableix l'article 19.1.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

SEGONA.- Tipus de licitació.

Negociat amb publicitat

El cànon anual objecte de licitació serà, mínim de 2.500 euros.

TERCERA.- Pagament del cànon.

El cànon anual que resulti de la licitació es referirà a la primera anualitat de vigència del contracte, incrementant-se en les anualitats següents en el percentatge que estableixi l'Índex General de Preus al Consum vigent. El cànon s'ingressarà amb periodicitat mensual d’import 1/12 ava. part del cànon ofertat en euros, dins dels deu dies següents al venciment corresponent. La falta de pagament en els terminis assenyalats, comportarà els recàrrecs de constrenyiment previstos en el Reglament General de Recaptació i l'abonament dels interessos que corresponguin, a més de la pèrdua de la concessió.

QUARTA.- Termini de concessió, reversió i horari.

Termini de la concessió i revisió:

La durada de la concessió serà de dos anys, prorrogables anualment, fins el màxim legal de 5 anys.

Al final del termini de la concessió, revertiran automàticament i sense càrregues a l'Ajuntament les instal·lacions lliurades que hauran de trobar-se en bon estat de conservació, per a la qual cosa, i com a mínim tres mesos abans de finalitzar el termini de concessió, l'Ajuntament designarà els tècnics per inspeccionar l'estat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica, l'execució de les obres i treballs de reparació i reposició que s'estimessin necessàries per mantenir aquelles en les condicions previstes. Les obres i treballs de reparació o reposició que hagin d'efectuar-se seran de compte del concessionari.

Així mateix, revertiran automàticament en l'estat normal d'ús, el material inventariat lliurat a la signatura del contracte.

L’horari mínim serà el següent:

Sempre que facin activitats la Comissió de Festes o l’Ajuntament a la Plaça de l’Església la Guingueta haurà d’obrir com a mínim el mateix que duri l’activitat

Podran tancar per vacances 1 (un) mes a l’any  dins el període d’1 de gener a 28 de febrer sempre i quan no hi hagi cap activitat o festes programades a la plaça de l’Església.

Horari:

Del 1 de maig fins el 15 d’octubre amb caràcter obligatori de 9:00 hores  a 14:00 hores sempre obert i de 17:00 hores a 21:00 hores. Amb un dia festiu a la setmana a escollit entre dilluns, dimecres o dijous).

Al mes d’agost l’horari amb caràcter obligatori serà de 18:00 hores a 21:00 hores.

Horari resta de l’any: Obert cap de setmana i dimarts de 9:00 h a 15:00 h

Acabada la Festa Major el concessionari podrà tancar, si ho creu convenient, 3 dies llevat del dimarts, atès que en el municipi es dia de mercat setmanal,

CINQUENA.- Òrgan de contractació

L'Òrgan de contractació té la facultat per adjudicar el corresponent contracte administratiu i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi la seva execució, modificar-lo i acordar la seva resolució, amb subjecció a la normativa aplicable.

SISENA.- Garanties.

La garantia definitiva es fixa en 1.000,00 Euros de conformitat amb l'establert en l'article 91.d) RBEELL.

En tal sentit, l'article 92.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques assenyala que al sol·licitant d'autoritzacions d'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic, qualsevol que sigui el règim econòmic que els resulti d'aplicació, podrà exigir-se-li garantia, en la forma que s'estimi més adequada, de l'ús del bé i de la seva reposició o reparació, o indemnització de danys, en cas d'alteració. El cobrament de les despeses generades, quan excedís de la garantia prestada, podrà fer-se efectiu per la via de constrenyiment.

SETENA.- Naturalesa del contracte i règim jurídic.

El present contracte té caràcter administratiu, per la qual cosa l'adjudicatari quedarà sotmès a la normativa jurídica d'àmbit local, autonòmic o estatal.

Les qüestions o litigis que puguin derivar-se de l'adjudicació, així com la concessió, tindran sempre caràcter exclusivament administratiu i, si escau, seran sotmeses als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa i Autoritats competents.

 VUITENA.- Procediment d'adjudicació.

El contracte s'adjudicarà per procediment negociat, de forma directa, sense promoure concurrència. L'adjudicació recaurà en el candidat justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després de negociar les condicions del contracte, d'acord amb l'establert en l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

NOVENA.- Capacitat per contractar i solvència.

Estan facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles i estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incursos en cap de les prohibicions de l'article 60 TRLCSP i acreditin la següent solvència econòmica, financera i tècnica o professional per a l'execució del present contracte.

Podran concórrer unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Els empresaris esmentats respondran solidàriament davant l'Administració i hauran de nomenar un representant o un apoderat únic de la Unió.

 DESENA.- Presentació de proposicions.

Les proposicions pel Concurs es presentaran en la Secretaria d'aquest Ajuntament, en horari laboral, durant el termini de 15 quinze        dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l'anunci de licitació, en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant a la pàgina web https//:www.vilalbasasserra.cat.

Les proposicions es presentaran en sobre tancat i en el mateix figurarà la següent inscripció:

"Concessió administrativa per l’ús i explotació del bar de la Guingueta municipal de Vilalba Sasserra"

Dins del sobre esmentat els licitadors presentaran simultàniament dos sobres diferents, A i B, amb les inscripcions i contingut següents:

 SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓ

Documentació que ha de contenir:

        - Fotocòpia autenticada de DNI/NIF.

        - Declaració jurada de no trobar-se incurs en les causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes en l'article 60 TRLCSP, en quant li siguin d'aplicació atès l'objecte del contracte

         -Escriptura de poder, si s'actua en representació d'altra persona, legalitzat si escau, i bastantejat pel Secretari / per la Secretària de l'Ajuntament.

        -Escriptura de constitució de la societat d'aquesta naturalesa.

        -Declaració jurada responsable què es troben al corrent de les seves obligacions tributàries o de seguretat social, imposades per les disposicions vigents, atorgada davant una autoritat judicial, administrativa, Notari públic o organisme professional qualificat.

        - Acreditació de la solvència econòmica, avalada mitjançant informe emès per entitats financeres acreditatiu d'un saldo mitjà anual en els seus comptes corrents per import de ____ i / o, tractant-se de persones jurídiques, per un capital social d'almenys _____ euros.

        - Acreditació de la solvència tècnica o experiència professional d'almenys ____ anys en la prestació de serveis o treballs anàlegs, consistent en experiència professional en la rama exercida en establiment permanent provada mitjançant ____.

        (Si escau) Als efectes de la Disposició Adicional 4ª TRLCSP, els plecs de clàusules administratives particulars podran incorporar a la clàusula relativa a la documentació a aportar pels licitadors, l'exigència que s'aporti un certificat de l'empresa en què consti tant el nombre global de treballadors de plantilla com el nombre particular de treballadors amb discapacitat en la mateixa o, en el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la declaració d'excepcionalitat i una declaració del licitador amb les concretes mesures a tal efecte aplicades.

SOBRE “B”: PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Documentació que ha de contenir:

"Model de Proposició:

En / Na ____, major d'edat, amb domicili a ____, D.N.I. nº ____ [en nom propi] [en representació de ____ com acredita per ____ ] convidat/convidada per a la presentació d'ofertes i assabentat/a de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació directa de la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini públic anunciada en el Butlletí Oficial de ____ nº ____ de data ____, desitja accedir a la concessió de l'ús privatiu per a la instal·lació de ____ en ____, segons el Plec de Clàusules Administratives particulars que s'acceptà íntegrament, comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ___Euros (L’oferta proposada haurà de reflectir un import numèric expressat amb euros, qualsevol altre expressió, com per exemple per comparació NO es consideraràimport proposat ZERO Euros (0)). Lloc, data i signatura"

 ONZENA.- Criteris de selecció.

La selecció es realitzarà mitjançant adjudicació directa atenent als següents criteris de valoració amb un total de 50 punts distribuïts:

        - Millora Oferta econòmica preu: 10 punts. 1 punt. per cada 100,00 euros/any de millora

        - Característiques estètiques o funcionals 10 punts. Millora del aspecte i mobiliari del local.

        - Projecte d’explotació 20 punts, adequat al objecte de la concessió. L’ús i explotació com a bar  amb un ambient familiar i prestació d’un servei al municipi

        - Altres millores 10 punts. Activitats culturals, infantils, socials etx.

       

Previ a l’adjudicació.

 

        La mesa de contractació, examinarà els projectes presentats i tindrà una entrevista personalitzada amb cada licitador En el que es presentarà el projecte per cada licitador. La mesa de contractació podrà interpel·lar al proponent els aclariments que cregui convenient.

 DOTZENA.- Obertura de proposicions.

Mesa de Contractació. Estarà formada per tots els regidors del Consistori, el secretari de la Corporació i un tècnic municipal.

Al lloc, en la data i hora assenyalats en l'anunci de licitació, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra a les 18 hores del primer dijous passats 10 dies hàbils comptats de del darrer dia hàbil per la presentació de propostes, la Mesa de contractació valorarà la documentació presentada pels licitadors, posteriorment en acte públic, es comunicarà el resultat del Concurs.

 TRETZENA.- Adjudicació.

L'òrgan de contractació requerirà el licitador, que hagi obtingut millor puntuació entre els criteris de selecció, a més el resultat - puntuació de l’entrevista que es valori el projecte presentat per cada licitador, per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir-ne de forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2 TRLCSP i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s'estableixi altra cosa als plecs.

Les normes autonòmiques de desenvolupament d'aquesta Llei podran fixar un termini major al previst en aquest paràgraf, sense que s'excedeixi el de vint dies hàbils.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recollir la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Aquest mateix procediment podrà seguir-se en el cas de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan es tracti de continuar l'execució d'un contracte ja iniciat i que hagi estat declarat resolt.

El compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme als apartats 1 i 2 de l'article 64 TRLCSP els mitjans personals i/o materials es considera una obligació contractual essencial.

L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es realitzarà presentant la següent documentació:

        - Últim rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques o del document d'alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara l'obligació de pagament. L'alta haurà d'adjuntar-se en tot cas quan en el rebut aportat no consti l'epígraf de l'activitat. Aquesta documentació haurà d'estar referida a l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte que els faculti per al seu exercici en l'àmbit territorial en què les exerceixin, havent de complementar-se amb una declaració responsable del licitador de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'esmentat impost.

        -Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb aquest últim.

L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

El termini indicat en l'apartat anterior s'ampliarà en quinze dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits a què es refereix l'article 152.3 TRLCSP.

De no produir-se l'adjudicació dins dels terminis assenyalats en els dos paràgrafs anteriors, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposició.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Derivats de l'execució del contracte que s'hagin produït durant el període d'execució del mateix i, si escau, la seva pròrroga, sempre que es reclamin dins dels sis mesos següents a la finalització del contracte (període de descobriment).

 CATORZENA.- Formalització del contracte.

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques hauran de formalitzar-se en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituent el document esmentat títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.

Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins del mateix termini i amb anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució com a tal.

Si per causa imputable a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se el contracte dins del termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix, seguint a tal efecte el procediment establert a l'article 109 del Reglament General de la LCAP. En tal supòsit, procedirà la incautació de la garantia provisional i la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.

Si les causes de la no formalització fossin imputables a l'Administració, s'indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

En el supòsit que a l'expedient hagi recaigut declaració d'urgència es podrà, el termini d'inici de l'execució del contracte no podrà ser superior a quinze dies hàbils, comptats des de la formalització. Si s'excedís aquest termini, el contracte podrà ser resolt, llevat que l'endarreriment es degués a causes alienes a l'Administració contractant i al contractista i així es fes constar en la corresponent resolució motivada,en la forma prevista a l'article 112.2 c) TRLCSP.

QUINZENA.- Drets i obligacions del concessionari.

Seran drets del concessionari:

1.- Exercir l'explotació de l'activitat en els termes de la concessió amb subjecció a les prescripcions establertes en els Plecs de Condicions i resta de preceptes legals aplicables.

2.- Percebre els preus dels articles a la venda, els quals hauran d'estar autoritzats per l’Ajuntament.

3.- En el supòsit que l'Ajuntament faci ús de la facultat de deixar sense efecte la concessió per motius d'interès públic, el concessionari tindrà dret a indemnització equivalent al cost de les instal·lacions no amortitzades en la part que proporcionalment resti per finalitzar el període de durada de la concessió.

Seran obligacions del concessionari:

1.- Mantenir l'activitat oberta al públic durant l'horari i els dies que li fixi la Corporació.

2.- Explotar de forma directa el servei de bar objecte de la concessió, sense que pugui ser transmissible a tercers, ni arrendar, sotsarrendar o cedir, directament o indirecta, en tot o en part, les instal·lacions.

3.- Mantenir durant tot el període de la concessió, les instal·lacions i els béns de domini públic ocupats, en perfecte estat de neteja, higiene, seguretat i ornat.

Cas de voler resoldre el contracte de forma anticipada per part de l’adjudicatari aquest haurà de fer front a les mensualitats fins al final d’any. Aquest supòsit, quedarà anul·lat si l’Ajuntament adjudica de nou a un altre licitador, havent de fer front l’adjudicatari a les mensualitats des de la renuncia fins la nova concessió.

4.- Les despeses produïdes per les reparacions necessàries per al compliment de l'anterior deure, bé siguin realitzats a iniciativa del concessionari o a requeriment municipal, correran única i exclusivament per compte del concessionari.

5.- Efectuar a la seva costa al terme de la concessió, qualsevol que sigui la seva causa, quantes correccions, reparacions i substitucions siguin necessàries per tal que l'Ajuntament rebi les instal·lacions i els béns de domini públic ocupats, en perfectes condicions d'ús.

6.- Complir quantes normes de Seguretat Social afectin al personal adscrit a la concessió i estar al corrent en el compliment dels seus deures fiscals amb l'Estat, la Comunitat Autònoma o el Municipi, havent de satisfer, en relació amb aquest últim, quants drets, contribucions, arbitris i exaccions en general corresponguin per l'explotació del negoci a què la concessió es contrau.

7.- Vetllar per un ambient familiar.

SETZENA-. Règim Sancionador.

L'Ajuntament podrà, sempre que ho estimi pertinent, realitzar inspeccions, que seran girades pels serveis tècnics, requerir la presentació de la documentació preceptiva conforme a la normativa vigent i ordenar al concessionari l'adopció de quantes mesures siguin necessàries per al correcte funcionament de l'explotació.

Qualsevol oposició o entorpiment a les inspeccions municipals pel concessionari o pel personal al seu servei, es considerarà falta molt greu.

Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.

1.- Seran infraccions lleus.

Les simples irregularitats en el compliment d'allò que prescriu aquest plec de condicions, sempre que no causen un perjudici directe de caràcter econòmic.

2.- Seran infraccions greus:

        a) La reiteració per part del concessionari en actes que donin lloc a sancions lleus.

        b) L'actuació del concessionari que doni lloc a la depreciació del domini públic o de les instal·lacions.

        c) La negativa o resistència a facilitar la informació requerida per l'autoritat competent o els seus agents per al compliment de les finalitats d'inspecció.

        d) L'exercici és una activitat sobre el domini que no sigui aquella que té per objecte la concessió esmentada.

3.- Tindran el caràcter de infraccions molt greus:

        a) La reiteració de les infraccions greus.

        b) El no exercici de l'activitat pel concessionari en les condicions previstes en el present plec de condicions.

        c) Les infraccions que donin o puguin donar lloc a perjudicis que per la seva importància siguin susceptibles de produir greus alteracions.

Amb independència de la sanció, quan es produïssin danys a les instal·lacions i no siguin com a conseqüència de casos fortuïts o força major, l'Administració podrà imposar la indemnització dels mateixos.

Les infraccions consumades a què es refereix aquest plec se sancionaran amb multa fins a la següent quantia:

        a) Les infraccions lleus fins a 500 euros.

        b) Les infraccions greus fins a 1.000 euros.

        c) Les infraccions molt greus fins a 1.500 euros o resolució de la concessió.

DISSETENA.- Resolució del contracte.

L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte la concessió, abans de complir-se el termini pel qual atorga, si així ho justifiquen causes sobrevingudes d'interès públic, supòsit en el qual s'indemnitzarà al concessionari en les quantitats establertes en aquest Plec per al supòsit de rescat sense dret a cap altra classe d'indemnització.

Podrà a més deixar sense efecte l'Ajuntament la concessió en els casos següents:

        a) Mort, incapacitat, extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista o contractista individual, així com en el cas de declaració de concurs de creditors, sense que existeixi dret a cap indemnització.

        b) Per destrucció de les instal·lacions, ja sigui total o parcial en més d'un 50% del valor de les mateixes, sense que això doni lloc a indemnització a favor del concessionari.”

 

 

Vilalba Sasserra, 18 d’octubre 2019

Joan Pons i Fiori

L’alcalde

 

Darrera actualització: 21.10.2019 | 11:02