Borsa de treball personal de neteja de l'Ajuntament

Divendres, 29 d'octubre de 2021 a les 00:00

En el BOPB i en el DOGC s'han publicat les Bases reguladores de la convocatòria de les proves selectives per a la creació de la Borsa que trobareu més avall o a la columna de l'esquerra publicat al nostre e-tauler. 

El dia 7 de novembre finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

 

ANUNCI

 

Vist que l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en data 14 d’octubre de 2021 i per Decret d’alcaldia va aprovar les bases general de convocatòria de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball d’operaris de neteja, en els següents termes:

 

“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DE NETEJA AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT EL SISTEMA CONCURS DE MÈRITS

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal de neteja de dependències i instal·lacions municipals i/o públiques, per cobrir les possibles necessitats que es vagin produint a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, amb caràcter temporal, de conformitat amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, el Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors i Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

SEGONA.- Funcions genèriques del lloc.

Les funcions del personal de neteja són les pròpies de neteja d’edificis i locals municipals i/o públics. Tant la jornada com l’horari són flexibles i es determinarà per l’alcaldia en funció de l’horari d’obertura dels edificis, les necessitats del servei i les tasques del lloc de treball.

TERCERA.- Modalitat de la contractació.

La contractació tindrà caràcter temporal, atenent a les circumstàncies que en cada cas concorrin.

L’horari i la distribució horària es determinarà depenent de les circumstàncies.

La retribució es fixarà en els termes del Conveni Col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (aprovat mitjançant Resolució TSF/1989/2018, de 26 de juliol).

 

QUARTA.-  Condicions dels aspirants.

1.- Per prendre part en el procés de selecció, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com els estrangers que disposin de permís de residència legal a l’Estat espanyol, d’acord amb el disposat en aquesta norma.
 2. Tenir complerts 16 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació establerta per la Llei amb caràcter general.
 3. Estar en possessió de la següent titulació acadèmica: Certificat d’Estudis Primaris o equivalent, en la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. 
 4. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
 5. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les seves funcions. 
 6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent que impedeixin desenvolupar les funcions pròpies del càrrec.
 7. Acreditar el coneixement intermedi de la llengua catalana, de nivell A2 de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de sotmetre’s a una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria.

2.- El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’ha de produir el darrer dia de presentació de sol·licituds i mantenir-se en el moment de la pressa de possessió.

 

CINQUENA.- Presentació i termini de sol·licituds.

1.- Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al president de la corporació, s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’acompanya a les presents Bases com a Annex 1 i han d’estar signades per les persones aspirants. La manca de signatura suposarà l’exclusió de la persona aspirant.

La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d’aquest Ajuntament, bé de forma electrònica, per mitjà de la seu electrònica (https://www.vilalbasasserra.cat/) o bé de forma presencial, en les dependències de la corporació. 

Les instàncies també poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin i específicament de la següent:

 1. Currículum Vitae
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Fotocòpia del Títol oficial exigit a la Base Tercera
 4. Fotocòpia del Certificat acreditatiu dels coneixements de Llengua Catalana
 5. Documentació acreditativa dels mèrits que s’hagin al·legat. Per acreditar els mèrits s’haurà d’aportar original o còpia compulsada dels títols on consti el número d’hores i dels contractes laborals o fulls de salari on surti reflectida la categoria professional o les característiques de les tasques desenvolupades en el lloc de treball.

2.- D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament seran objecte de tractament automatitzat per l’ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant.

Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

3.- El President de la Corporació, d’ofici o a proposta del President del Tribunal, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

 

SISENA.- Resolució d’admissió i exclusió de les sol·licituds.

1.- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es dictarà resolució en el termini màxim de 15 dies, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució assenyalarà la composició del tribunal qualificador, així com el lloc, data i hora de celebració del primer exercici del procés selectiu.

Dita resolució es publicarà al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i s’exposarà a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.vilalbasasserra.cat).

2.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació, per formular les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria.

En cas que les persones aspirants no esmenin dins d’aquest termini el defecte a elles imputable motiu de la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord.

3.- Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del procés, d'ofici o a petició de la persona interessada.

4.- Als efectes d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud sent responsabilitat de les persones aspirants la seva veracitat. El president de la corporació podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

5.- Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

 

SETENA.- Tribunal Qualificador.

El tribunal qualificador estarà format per les persones següents:

 • President/a: funcionari o personal laboral fix designat per l’Alcaldia
 • Vocals: dos vocals designats per l’Alcaldia
 • Secretària de la Corporació (sense dret ni vot)

Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l’actuació del qual és de fedatari. En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes bases, s’adequarà a les normes contingudes en la Secció Tercera del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

 

VUITENA.- Procés de selecció.

1.- El procés selectiu s’iniciarà amb la convocatòria que correspon a la presidència de la corporació, publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb aquestes bases de forma íntegra i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’anunci de la convocatòria i la referència del BOP on surten publicades les base.

El sistema de formació de borsa emprat és el concurs. En totes les places convocades es valoraran els mèrits relacionats en les sol·licituds, sempre que aquests hagin estat justificats documentalment segons s’expressa en aquestes bases.

El resultat de les valoracions efectuades s’anunciarà en el tauler electrònic d’edictes i en la web municipal (http://www.vilalbasasserra.cat).

En la mateixa web i al tauler electrònic d’edictes també s’anunciarà la data de les entrevistes a realitzar.

2.- El concurs computarà un màxim de 15 punts i haurà de resoldre’s en base als mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants i atenent a les entrevistes realitzades.

La valoració dels mèrits, amb una puntuació màxima de 10 punts, es regirà pel següent barem:

a. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Experiència professional en tasques anàlogues a les de la convocatòria, fins a 7 punts:

 1. Serveis prestats a l’Administració pública en un lloc d’igual o similar categoria i en funcions anàlogues a les de la convocatòria: 0,20 punts per mes complet treballat, fins a un màxim de 4 punts.
 2. Serveis prestats a l’empresa privada en un lloc d’igual o similar categoria i en funcions anàlogues a les de la convocatòria: 0,15 punts per mes complet treball, fins a un màxim de 3 punts.

b. FORMACIÓ REGLADA

 1. Formació superior relacionada, fins a un màxim de 1 punts: Graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent, fins a un màxim d’1 punt.

c. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 1. Formació en prevenció de riscos laborals (PRL) fins a un màxim d’1 punt.
  1. Nivell bàsic: 1 punt. Curs de prevenció de riscos d’entre 30-60 hores que acrediti l’obtenció del nivell bàsic en PRL.
 2. Cursos, cursets i jornades relacionats amb el lloc de treball màxim 1 punt:
  1. Fins a 20 hores: 0,25 punts
  2. Més de 20 hores: 0,50 punts

El Tribunal qualificador no podrà valorar altres mèrits que no siguin els aportats pels aspirants en aquest moment del procés.

Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada es justificarà mitjançant certificat de serveis prestats, o mitjançant aquells documents que acreditin el temps i la naturalesa d’aquests serveis.

No es valoraran els serveis prestats on no quedi clarament identificat el temps de treball, les tasques i lloc de treball desenvolupat i l’entitat per la qual es va treballar.

En cas d'empat en la fase de concurs, s'estarà al que es disposa en l'article 44 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, que estableix que en cas d'empat en la puntuació s'acudirà per dirimir-ho a l'atorgada als mèrits enunciats a l'apartat primer d'aquest article segons l'ordre establert. De persistir l'empat s'acudirà a la data d'ingrés com a funcionari de carrera en el Cos o Escala des del qual es concursa i, en defecte d'això, al número obtingut en el procés selectiu.

3.- Amb la finalitat de completar el procés, es realitzarà una entrevista personal per determinar la possessió pels aspirants de les competències necessàries pel desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball objecte de la present convocatòria.

L’entrevista es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

La puntuació màxima serà de 5 punts. Aquesta fase no serà eliminatòria.

 

NOVENA.- Relació d’Aprovats, Acreditació de Requisits i Formalització del Contracte.

Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, els Tribunals faran pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Aquesta relació s’elevarà al President de la Corporació, perquè procedeixi a la formalització del corresponent contracte.

 

DESENA.- Funcionament de la Borsa de Treball

1.- Les persones integrants de les Borses de Treball, ocuparan el lloc de treball de la llista que li correspongui, atenent la puntuació obtinguda en el procés selectiu utilitzat per a la seva constitució, havent d'aparèixer, al costat del nombre del lloc de treball ocupat, la puntuació que ostenta dins del llistat.

2.- Totes les persones que superin el procés de selecció seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que resultin necessàries a fi de cobrir vacants temporalment, i seran cridades seguint l'ordre establert en el llistat corresponent. El funcionament de la Borsa de Treball s'ajustarà als principis d'igualtat d'oportunitats i principi de no discriminació.

3.- La renúncia inicial a una oferta de treball, o la renúncia durant la vigència del contracte, no donaran lloc a l'exclusió de la Borsa de Treball, però ocasionarà un canvi de lloc del lloc de treball, dins d'aquesta, passant a ocupar l'últim lloc de treball com a integrant de la Borsa.

4.- Les persones incloses en la Borsa de Treball hauran de presentar dades personals suficients que permetin la seva ràpida localització, sent responsables de què estiguin actualitzats a tot moment.

Una vegada realitzat l'intent de localització per mitjà de la comunicació telefònica, la telegràfica amb justificant de recepció o el correu electrònic amb justificant de recepció, si no fos possible el contacte en vint-i-quatre hores s'acudirà a la persona següent. Si s'opta per la comunicació telefònica, es realitzaran un mínim de tres intents de contacte entre les 9:00 i les 14:00 hores, amb un interval de seixanta minuts entre cada trucada.

Quedarà anotació escrita del que s'indica en aquest nombre en el servei corresponent, donant-se trasllat immediat d'informe escrit al Secretari de la Corporació per a coneixement i constància.

La persona integrant de la Borsa de Treball que rebi proposada d'oferta de treball, en els termes descrits anteriorment, haurà de procedir a l'acceptació o rebuig d'aquesta, en un període màxim de 24 hores, tret que concorrin circumstàncies excepcionals o de força major.

5.- Aquesta borsa d'ocupació tindrà una vigència màxima de 3 anys.

 

ONZENA.- Règim d’impugnacions i al·legacions.

Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, si aquestes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu d’acord amb la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant de l’alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent”.

 

ANNEX I

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

 

 

DADES DE L'INTERESSAT

Nom i Cognoms

NIF

Discapacitat ( Sí / No )

Grau:

 

 

DADES DEL REPRESENTANT

Tipus de persona ( Física / Jurídica )

Nom i Cognoms/Raó Social

NIF/CIF

Poder de representació que ostenta

L'Administració Pública verificarà la identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons correspongui, que constin en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent.

Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques a través dels sistemes establerts conforme a l'article 9.2 de la Llei 39/2015.

Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

 

 

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS

Mitjà de Notificació ( Notificació electrónica / Notificació postal )

Direcció

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon

Mòbil

Fax

Correu electrònic

 

 

 

 

 

 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

 

EXPOSA

 

Que, vista la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data __________, en relació amb la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball conforme a les bases publicades en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, de data _________.

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

 

 • Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 • Tenir compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'ocupació pública.
 • Tenir la titulació exigida.
 • Reunir tots i cadascun dels restants requisits exigits a les bases de la convocatòria, referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

 

 

Títols que declara posseir i relació de mèrits al·legats:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Per tot això, SOL·LICITO que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 71 i 77 Del reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, s'admeti aquesta sol·licitud per al procés de selecció de personal referenciat.

 

Deure d'informar als interessats sobre protecció de dades

 He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.

Responsable

Ajuntament de Vilalba Sasserra

Finalitat Principal

Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions administratives derivades d'aquests.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament: art. 55 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre

Destinataris

La pròpia corporació. Les dades podran cedir-se a altres administracions. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres drets que els corresponguin, tal com s'explica en la informació addicional

 

 

DATA I SIGNATURA

 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.

 

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

 

Signat: _________________

 

[Il·lm.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA

 

 

 

 

Darrera actualització: 12.11.2021 | 09:04