BAN convocatòria places Jutge de Pau titular i substitut

Dijous, 25 de març de 2021 a les 00:00


Joan Pons i Fiori, Alcalde d'aquest Ajuntament, faig saber:


Que està previst que en el mes de maig de 2021 quedin vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.


Que correspon al Ple de l'Ajuntament triar les persones per ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d'aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.


Que s'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.


Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establert.


Que en la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i recaptar la informació que es precisi quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.


Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.


El que es publica per a general coneixement.

 

Darrera actualització: 17.05.2021 | 10:03