Acta de baremació borsa de treball personal de neteja

Divendres, 17 de de desembre de 2021 a les 00:00

ACTA DE BAREMACIÓ

Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, els integrants del Tribunal qualificador, que es constitueix per valorar les proves selectives dels aspirants per a la constitució d’una Borsa de treball per a Personal de Neteja, en règim de contractació laboral temporal són:

Càrrec

Identitat

President

Díaz Garcia, Sílvia

Secretari (sense vot)

 Jiménez Jané, Gemma

Vocal

Duset Santanach, Marta

Vocal

Catarineu Rodríguez, Mònica

  Constituït el Tribunal qualificador, i de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits i l'experiència, es procedeix a baremar aquests d'acord amb les bases obtenint-se el següent resultat:

Identitat de l’Aspirant

DNI (*)

Experiència

Formació

Entrevista

Rodríguez Sánchez, Raquel

****6835*

4,2

1

4,5

Chaatot, Mohamed

****8701*

4,8

1

3,75

Rojas Garcia, Laura

****7893*

1,8

1

2

Nogueras Pujol, Montserrat

****5906*

4,8

1

4,5

Acabades les proves selectives el tribunal, en base a les competències que ostenta i prèvia deliberació, efectua la següent:

 

PROPOSTA

Primer.- Declarar aprovades, i aptes en el procés selectiu, les persones aspirants següents que configuren les borses per ordre de puntuació, tal com preveuen les bases de la convocatòria:

 

Identitat de l’Aspirant

DNI

Punts TOTALS

1

Nogueras Pujol, Montserrat

****5906*

10,3

2

Rodríguez Sánchez, Raquel

****6835*

9,7

3

Chaatot, Mohamed

****8701*

9,55

4

Rojas Garcia, Laura

****7893*

4,8

S'estableix un termini de 3 dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la baremació.

Segon.- Aixecar la sessió.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al web municipal de la corporació,  https://www.vilalbasasserra.cat, per al general coneixement.

 

 

 

Darrera actualització: 17.12.2021 | 10:08