Abonament social per a persones en situació d’atur per l’ús del servei de Piscina del Barri de Can Bosc

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 11:00

Atès que els Ajuntaments de Vilalba Sasserra i Santa Maria de Palautordera han establert col·laborar, a nivell intermunicipal, en l’establiment d’un abonament social per a persones en situació d’atur per l’ús del servei de Piscina del Barri de Can Bosc, a l’empara del disposat en l’article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la col·laboració entre els Ajuntaments de Vilalba Sasserra i Santa Maria de Palautordera en l’establiment d’un ABONAMENT SOCIAL PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR per l’ús del servei a la Piscina del Barri de Can Bosc durant la temporada d’Estiu 2021, a aquelles persones en situació d’atur registrades a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, així com els seus familiars directes (fills/filles) i que queda regulat en els següents termes:

1.1.REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
La persona sol·licitant ha de trobar-se en situació d’atur, circumstància que haurà de ser acreditada en els termes del punt 1.3.

1.2.PREU.
Tipus d’Abonament           Preu d’Usuari            Subvenció      Preu total
Adult 30 banys                            25                              35                    60
Infantil 30 banys                          15                              20                    35

1.3.PROCEDIMENT D’OBTENCIÓ.
L’accés a l’abonament social tindrà lloc prèvia sol·licitud per la persona aturada interessada a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. En aquest sentit, serà precís acreditar la situació de demandant d’ocupació mitjançant document emès pel SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
L’Ajuntament, prèvies comprovacions oportunes, emetrà el corresponent certificat acreditatiu de la situació d’atur.

L’interessat/da podrà comprar l’abonament de forma presencial, al bar de la Zona Esportiva de Can Bosc, presentant el certificat degudament emès per l’Ajuntament.

1.4 CONDICIONS D’ÚS.
L’abonament social és nominatiu i d’ús exclusiu a la Piscina de Can Bosc.
La seva validesa es circumscriu a la temporada d’Estiu 2021.
Esgotat l’abonament, caldrà realitzar una nova sol·licitud a l’Ajuntament, seguint el mateix procediment exposat en el punt 1.2.

SEGON.- Subvencionar l’import total corresponent al nombre d’abonaments atorgats a les persones empadronades al municipi de Vilalba Sasserra a la finalització de la temporada d’estiu, d’acord amb el document emès per la Junta Directiva de Can Bosc.
La part que resulti a subvencionar s’ingressarà al compte corrent de l’Associació de Veïns Can Bosc al finalitzar la temporada.

TERCER.- Donar publicitat del present Decret als efectes oportuns.

Darrera actualització: 12.11.2021 | 09:08

Imatges

Piscina 1