BAN neteja de parcel·les

Dilluns, 27 de març de 2023 a les 11:55

                                                                         BAN
                                                             Neteja de parcel·les


D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les sempre, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en un abocador autoritzat.
Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu.
A més, s’hi ha de sumar les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per la mala olor, les plagues d’insectes, etc.
Per tant, comunico a qui tingui parcel·les brutes i en estat d’abandonament i tanques vegetals que sobresurtin en més de 20 cm. del límit de la finca que hi ha temps fins el 15 de maig de 2023 per netejar-les i informo que el seu incompliment serà objecte de sanció.
Les persones que no ho hagin fet dintre del termini, seran requerits individualment per l’Ajuntament, amb un nou termini de 15 dies, passats els quals, si no ho han fet, podran ser sancionats, d’acord amb l’Ordenança de Civisme vigent a Vilalba Sasserra.

L’ Alcalde
Joan Pons i Fiori

Darrera actualització: 27.03.2023 | 12:10