AJUTS DE LLIBRES CURS 2018-19

Dimarts, 29 de maig de 2018 a les 00:00

 

Convocatòria del 05 de juny al 02 de juliol de 2018

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA

Cal aportar original o fotocòpia de:

- Fulls de salari corresponent als 6 últims mesos de tots els majors de 16 anys de la unitat familiar

- Certificat de la vida laboral dels majors de 16 anys

- Certificat de disminució de qualsevol membre de la unitat familiar

- Títol de família nombrosa

- Títol de família monoparental

- Quan hi hagi més d’una unitat familiar dins d’un nucli de convivència, declaració jurada especificant com es distribueixen les despeses de l’habitatge

- Sentència de separació/divorci i conveni regulador

- Quan existeixi custòdia compartida, els/les progenitors/es podran escollir una de les següents opcions de valoració:

  • Es computarà el 100% de l'ajut sol·licitat quan tots/es dos/dues progenitors/es aportin la corresponent documentació econòmica
  • Es computarà el 50% de l'ajut sol·licitat quan només un/a dels/les progenitors/es aporti la corresponent documentació econòmica

- Rebut del pagament de l’habitatge

- En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet

- Factura o pressupost del cost dels llibres corresponent al curs que el menor cursarà el 2018-19, que s’haurà de presentar fins l’11 de juliol

En el cas que la subvenció es concedeixi amb un pressupost, caldrà adjuntar la factura abans de 31 de desembre de 2018

- Full de domiciliació bancària

- Altra documentació requerida per la valoració de la prestació

 

DIES DE TRAMITACIÓ

Matins: De dilluns a divendres de 9h a 14:30h

Tardes: Dimarts i dijous de 16h a 19:30h. 

 

REQUISITS GENERALS

-Estar empadronat al Padró Municipal d’habitants del municipi o viure a Vilalba Sasserra, en cas de ser resident i no estar empadronat caldrà justificar aquesta situació, que tinguin fills/es que cursin estudis d’educació infantil, primària o secundària.

-Sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

En cas de sol·licituds per a diversos germans s’haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud.

-Els beneficiaris de l’ajut per l’adquisició de llibres escolars corresponent al curs anterior que no aportessin a serveis socials el corresponent rebut de la compra dels llibres, se’ls denegarà l’ajut per l’adquisició de llibres escolars per aquest curs.

 

RENDA MÍNIMA MENSUAL PER PODER ACCEDIR ALS AJUTS DE 2018-19*

Un membre 663,98€
Dos membres 863,17€
Tres membres 1.062,37€
Quatre membres 1.261,56€
Cinc membres 1.460,75€
Sis membres 1.659,95€

 

 

 

 

 

* Per a calcular la Renda es descomptarà del total d'ingressos l'import màxim de 600€ mensuals en concepte de despeses d'accés a l'habitatge. 

 

Darrera actualització: 06.11.2018 | 10:03