Beca de llibres

Dimecres, 8 de de juny de 2022 a les 00:00

D’acord amb els articles 17.3B i 20.08 de la Llei 38/2003 de 17 novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a les Bases de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/dbnstrans/index):

 

1.- Bases reguladores 

Pel decret 2021-0073 de 28 d’abril de 2021 van ser aprovades les Bases Reguladores per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic en règim de concurrència competitiva a l’escolaritat.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 06 de maig de 2021.

 

2.- Objecte

La finalitat de les prestacions socials de caràcter econòmic a l’escolaritat és concedir un ajut per qualsevol de les despeses generades durant el curs escolar 2022-2023. Serà un import únic calculat a partir del cost per alumne i curs/cicle  facilitat per l’escola.

 

 

3.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes prestacions les persones físiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  • Podran sol·licitar les prestacions socials de caràcter econòmic quan el/la menor beneficiari/ària de la prestació estigui empadronat en el Padró Municipal d’habitants del municipi de Vilalba Sasserra, que cursin estudis d’educació infantil, primària o secundària, que compleixin els requisits econòmics especificats en la següent convocatòria i no estiguin incurses en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari previstos en la Llei General de Subvencions.

Cal sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

 

En cas de sol·licitar la prestació social de caràcter econòmic per a dos o més beneficiaris/àries s’haurà de formalitzar una sol·licitud per cada un, havent d’adjuntar la documentació només en la sol·licitud A.

 

Els/les beneficiaris/àries de la prestació social de caràcter econòmic corresponent al curs anterior que no aportessin a serveis socials el corresponent rebut de compra de l’objecte de la prestació social de caràcter econòmic, se’ls denegarà la prestació social de caràcter econòmic per l’escolarització.

 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

 

4.- Import i partida pressupostària 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 454,40 € i anirà a càrrec de la partida pressupostària 231047201 BEQUES DE LLIBRES i 1.700,00€ de la partida pressupostària 231048001 AJUTS A LES FAMÍLIES   del pressupost municipal de l’exercici 2022.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’ esmentat.

 

5.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà des del dia 9 al 22 de juny.

Podran presentar sol·licituds, en un període extraordinari fins al 31 de març de 2023,  aquelles famílies amb fills/es que reuneixin els requisits establerts en l’apartat 4 de les bases que regeixen aquesta convocatòria i les que, no havent presentat sol·licitud en el termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents:

  • Que estiguin empadronades, o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Vilalba Sasserra a partir del dia en què s’hagi acabat el termini ordinari de presentació de sol·licitud.

  • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de les sol·licituds. En aquests casos no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda aquelles situacions que, a criteri dels membres de l’equip de valoració, es consideri que es podien preveure.

  • Desconeixement, per part de les famílies, del centre al qual seran destinats els menors en la data de finalització del termini ordinari.

 

Les sol·licituds s’hauran de formular en el model oficial que es podrà  obtenir a les oficines de l’ Ajuntament, Pl. de la Vila, 1 o a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

 

Les sol·licituds, degudament complimentades i la documentació necessària, s’hauran d’entregar a l’Ajuntament. També es poden tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, vilalbasasserra.eadmintracio.cat.

També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques.

 

La presentació de la sol·licitud de la prestació social de caràcter econòmic  pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

 

6.- Mitjans de notificació

Un cop acordada la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015.

 

 

Darrera actualització: 08.06.2022 | 12:17