Subvenció Covid

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria d'un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica, per l’any 2020 per empreses, persones o altres afectades per la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre.

El termini per sol·licitar la subvenció comença el dia 20 de novembre a les 9h i finalitza el dia 3 de desembre a les 14:30h. El termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 14:30h hores del dia 3 de desembre (desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini).

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia núm. 216 de data 18 de noviembre de 2020, es va aprovar la convocatoria i les bases d’un ajut extraordinari i puntual en forma de prestación económica de pagament de l’activitat económica, per l’any 2020 per empreses, persones o altres afectades per la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre. 

“ En virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia pels arts. 21 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i 53 del RD 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local a Catalunya.

 

RESOLC:

PRIMER.-APROVAR la convocatòria d'un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica, per l’any 2020 per empreses, persones o altres afectades per la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre.

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física o jurídica, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes de les mesures adoptades per la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració d'estat d'alarma.

- Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte d'altri de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres persones sòcies. En aquest cas, el nombre de persones sòcies no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. A més, no poden sol·licitar l'ajut els treballadors i les treballadores autònoms d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres persones sòcies, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019. 3.2

e) Tenir l’establiment comercial al municipi de Vilalba Sasserra. No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores. Estar d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 d'octubre de 2020.

 

- QUANTIA

–  La quantia de l'ajut és un import fix segons la categoria dels establiments:

  • Per a bar – cafeteries un import màxim de 600 €
  • Per a restaurants un import màxim de 900 €
  • Resta d’establiments afectats un import màxim de 400 €

 

– Import màxim:

L'import màxim que es destina a aquests ajuts per a l'exercici 2020 és de 5.000 euros a càrrec de les partides Promoció econòmica de nova creació amb l’import procedent del romanent de tresoreria.

En cas que una mateixa persona física o jurídica sigui titular d'activitats empresarials, professionals o artístiques ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar la subvenció per a cadascun d'ells Les persones sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

 

Aquests requisits que segueixen es demostraran amb la documentació corresponen. El sol·licitant pot acollir-se  amb declaració jurada en compliment dels supòsits que es descriuen, cas de l’apartat 4) si hi ha deutes amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, que si té dret el sol·licitant a rebre l’ajut es compensaran aquests amb el deute existent cas que en tingui.

 

1) No haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis essencial, i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament total o parcial, a causa de les mesures de confinament decretades.

Alternativament, en cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat  en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada mínima del 20% dels ingressos per vendes del segon trimestre del 2020 respecte del de 2019.

 

En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

 

2) Que el centre de treball estigui ubicat al terme municipal de Vilalba Sasserra.

 

3) Que l’establiment estigui legalment constituït i registrat en el registre corresponent.

 

4) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra i l’Agència Tributària, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

 

5) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 

6) No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

 

7) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

 

8) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm.3791A, de 31.12.2002).

 

9) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones.

 

10) Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.

 

11) Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.

 

12) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

13) Compromís que l’activitat es mantingui en data 31 de desembre de 2020

 

14) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 

- DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

 

La sol·licitud es farà mitjançant un formulari normalitzat disponible a

www.vilalbasasserra.cat i que inclourà les dades següents:

 

a. Identificació de qui subscriu la sol·licitud

b. Dades generals de la persona física o jurídica.

c. Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

d. Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les

administracions públiques.

e. Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

f. Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, o DNI, si es tracta d’una persona física.

g. Full de domiciliació bancària on constin les dades bancàries del compte on es transferirà la subvenció, segons model normalitzat, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri el titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari.

h. Documents acreditatius que s’escaiguin dels conceptes subvencionables descrits en el punt 5 de les bases reguladores.

i. Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques, modificació en el cens d’empresaris, professionals o retenidors o qualsevol altra documentació oficial que ho acrediti.

j. Relació nominal de treballadors de la Seguretat Social (model TC2), del darrer mes presentat i el del mes anterior a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma

k. Rebut de liquidació de cotització de la Seguretat Social (model TC1), del darrer mes presentat i el del mes anterior a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

l. En aquells casos, en que la persona sol·licitant no s’hagi vist afectada pel tancament obligatori del seu establiment, d’acord amb allò disposat al RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però hagi patit una reducció de la facturació, haurà d’acreditar-ho mitjançant l’aportació de la documentació comptable referida al segon trimestre de 2019 i 2020. En funció de L’activitat i de la forma jurídica del titular de l’activitat, podrà ser alguna de les següents o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret:

- Llibre de registre de factures emeses i rebudes

- Llibre diari d’ingressos i despeses

- Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de compres i despeses

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una còpia simple (document escanejat), sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració responsable que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o documents que l'acompanyin, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió .

 

- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ

 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

 

-ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ

 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà l’Alcaldia i/o Regidoria de promoció econòmica.

La proposta de concessió de les subvencions serà formulada per l’alcalde o el regidor de promoció econòmica

 

• L’alcalde o persona en qui delegui.

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà l’alcaldia o regidoria delegada en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

 

 

 

-  RÈGIM DE RECURSOS

 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la seva notificació.

 

-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

 D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal s'hauran de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquest Decret a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. El termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 14:30h hores del desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

-RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I RECURSOS:

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'un mes comptat des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

SEGON.- PUBLICITAT L'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa, amb caràcter general, que s'ha de donar publicitat a les subvencions i als ajuts públics atorgats. En virtut d'aquest article, es publicarà aquesta informació al Portal de la Transparència de l’ajuntament de Vilalba Sasserra.”

Darrera actualització: 19.11.2020 | 10:11