Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjadors escolars

Dijous, 9 de juliol de 2020 a les 12:00

Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjadors escolars

  • El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 24 de juliol.
  • S'ha de presentar a l'ajuntament de residència.

Ja es poden demanar els ajuts individuals per a menjadors escolars. El 3 de juliol es va publicar l'anunci de la convocatòria.

El període de presentació de sol·licituds compren entre el dia 4 de juliol i el 24 de juliol de 2020, ambdós inclosos. També es poden presentar sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs, les quals es resolen en funció de la data que determini l’òrgan de govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Pot sol·licitar l’ajut pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents que cursen qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

Quin és l'ajut?

S’atorguen ajuts del 50% al 100% sobre un màxim de 6,33€/dia.

Si el preu del servei de menjador és inferior, el percentatge de l’ajut atorgat s’aplica sobre el preu específic del Servei de menjador de cada centre escolar.

Qui pot presentar la sol.licitud?

Pare, mare, tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents que cursen ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

On es presenta la sol.licitud?

Es pot presentar la sol·licitud a l'ajuntament de residència. S'ha de consultar el procediment i condicions de recepció de sol·licituds establert per l'ajuntament.

Quines dades es necessiten per omplir la sol·licitud?

DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. - Dades personals: nom, cognoms, domicili, telèfon de contacte… - Número d’identificació de l’alumne (IDALU). En el cas que no es disposi del número en el moment de la sol·licitud es podrà presentar igualment però degut a que és una dada obligatòria, l’ajut no es resoldrà fins que no s'aporti el certificat. - Relació dels imports d’ajuts d’urgència social i dels ingressos no tributables o exempts percebuts durant l’any 2019, si és el cas. A l’apartat d’instruccions per omplir la sol·licitud hi ha més informació sobre com fer constar aquests ingressos. - Signatura de tots els membres de la unitat familiar.

Quina documentació s'ha d’adjuntar? 

Si s'ha autoritzat o no oposat a la consulta de les dades entre administracions públiques no s'ha de presentar cap dels documents consultables especificats en les bases reguladores i la sol·licitud. - Si no s'ha autoritzat o s'ha oposat a la consulta de les dades entre administracions s'haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent. - Si en la darrera convocatòria ja es va presentar a l'ajuntament de referència la documentació obligatòria i/o complementària corresponent i aquesta segueix sent vàlida, no caldrà que s’adjunti de nou (conveni o sentència de divorci o separació, documentació acreditativa de la representació legal o acolliment, certificat acreditatiu de la distància i/o l’IDALU de l’alumne/s).

 

ACCÈS A TOTA LA INFORMACIÓ 

Darrera actualització: 09.07.2020 | 12:33